Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera

Ożarów Mazowiecki, 04.11.2019 r.

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera

W związku z realizowaną planowaną realizacją projektu ukierunkowanego na zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (moduł dotyczący chorób kręgosłupa), współfinansowanego w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych - RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty w zakrtesie wspólnej realizacji projektu w formule partnerskiej.

Cele partnerstwa:

Celem ogólnym partnerstwa jest wspólna realizacjia projektu ukierunkowanego na poprawę stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa w województwie mazowieckim. Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie partnerskiej. Umowa partnerstwa powinna zostać zawarta do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Minimalny zakres umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Cele szczegółowe to:

Warunki udziału:

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowanie. Dopuszczony jest udział w postępowaniu wyłącznie następujących podmiotów:

  1. organizacja pozarządowa reprezentująca interesy pacjentów i posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu chorób kręgosłupa,
  2. partner społeczny, reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. podmiot ekonomii społecznej, zgodnie z dafinicją podaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,

Kryteria wyboru:

Maksymalna liczba punktów: 9

Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Wymagania dotyczące oferty:

Termin i sposób składania ofert:

Oferty można składać:

Oferty muszą być złożone w terminie 21 dni od momentu publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 25 listopada 2019 roku.

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 22 292 1101, lub e-mail: [email protected]

Załączniki:

wzór-umowy

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

  • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia

    Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych

    Deklaracja zgody na kontakt marketingowy poprzez wiadomości elektroniczne