Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Nasza Klinika spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. R. Dmowskiego 39 w Ożarowie Mazowieckim; NIP: 118-212-98-16, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania „9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania „9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” zwanego dalej „Projektem”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym z modułów muszą zostać zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne. Okres wsparcia każdego uczestnika programu musi wynosić od 3 do 9 miesięcy.

 

Zakres tematyczny partnerstwa:

DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE, WYMAGANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU, zgodnie z RPZ, w poszczególnych modułach:

 1. Moduł dotyczący otyłości:

 

 1. Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

 

Wymagania Partnera

 1. Partnerem w ramach powyższego działania  może zostać:
 1. Zadaniem Partnera jest:
 1. Proponowane działania partnera muszą być zgodne z dokumentami obowiązującymi w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych- brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 3. Partnerem nie może być podmiot posiadający zaległości w podatkach wobec urzędu skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu ubezpieczeń Społecznych.

O wyborze partnera zadecyduje kryterium:

 

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
 2. Statut lub inny równoważny dokument.
 3. Deklarację o ilości zrekrutowanych dzieci do programu po stornie Partnera.
 4. Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy;
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego.
 6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych.
 7. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków publicznych na podstawie:

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm. i Dz. U. z 2016 r. poz.1541 z późn. zm.).

 1. Inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-6, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.
 3. Opis doświadczenia kandydata na partnera w zakresie ogłoszonego naboru.
 4. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań.
 5. Wykaz osób określonych którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie.
 6. Opis potencjału technicznego i lokalowego odpowiadający koncepcji – realizacji zadań przez partnera.
 7. Deklarację o zabezpieczeniu wkładu partnera w realizację celu partnerstwa z podziałem na wkład rzeczowy, finansowy.
 8. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresie niniejszego ogłoszenia.
 9. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
 10. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celem partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem.

 

 Ocena ofert[1]

 1. Opis koncepcji udziału w Projekcie i deklaracja ilości zrekrutowanych dzieci po stornie Partnera (0-10 pkt);
 2. Zgodność z celem partnerstwa ( 0 – 5 pkt);
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. (0-5 pkt.);
 4. Wkład w realizację celu partnerstwa, w tym:

 

Termin składania ofert:

07.12.2017 r. do godz. 16.00

 

VII. Sposób i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera” osobiście lub za pomocą poczty/kuriera na adres:

Nasza Klinika sp. z o. o., ul. Dmowskiego 39 05-850 Ożarów Mazowiecki

 1. Oferty składane osobiście przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach     9.00-16.00
 2. Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem liczy się data wpływu do siedziby firmy.

 

Uwagi:

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej firmy Nasza Klinika sp. z o. o.
 2. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 3. W przypadku złożenia oferty po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 4. Kandydat na Partnera może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.
 5. Oferta oraz wszystkie dokumenty do oferty powinny być podpisane przez osobę albo osoby upoważnioną/ne do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 6. Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera będzie udział w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
 7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu Konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy realizacji projektu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Nasza Klinika sp. z o. o. dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Oferty należy sporządzić w języku polskim w formie wydruku komputerowego.
 

[1] Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych

  Deklaracja zgody na kontakt marketingowy poprzez wiadomości elektroniczne