Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Nasza Klinika spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. R. Dmowskiego 39 w Ożarowie Mazowieckim; NIP: 118-212-98-16, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania „9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania „9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” zwanego dalej „Projektem”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym z modułów muszą zostać zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne. Okres wsparcia każdego uczestnika programu musi wynosić od 3 do 9 miesięcy.

 

Zakres tematyczny partnerstwa:

DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE, WYMAGANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU, zgodnie z RPZ, w poszczególnych modułach:

 1. Moduł dotyczący otyłości:

 

 1. Moduł dotyczący chorób kręgosłupa:

 

Wymagania Partnera

 1. Partnerem w ramach powyższego działania  może zostać:
 1. Zadaniem Partnera jest:
 1. Proponowane działania partnera muszą być zgodne z dokumentami obowiązującymi w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych - brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 3. Partnerem nie może być podmiot posiadający zaległości w podatkach wobec urzędu skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu ubezpieczeń Społecznych.

O wyborze partnera zadecyduje kryterium:

 

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
 2. Statut lub inny równoważny dokument.
 3. Deklarację o ilości zrekrutowanych dzieci do programu po stornie Partnera.
 4. Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy;
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego.
 6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych.
 7. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków publicznych na podstawie:

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm. i Dz. U. z 2016 r. poz.1541 z późn. zm.).

 1. Inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-6, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.
 3. Opis doświadczenia kandydata na partnera w zakresie ogłoszonego naboru.
 4. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań.
 5. Wykaz osób określonych którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie.
 6. Opis potencjału technicznego i lokalowego odpowiadający koncepcji – realizacji zadań przez partnera.
 7. Deklarację o zabezpieczeniu wkładu partnera w realizację celu partnerstwa z podziałem na wkład rzeczowy, finansowy.
 8. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresie niniejszego ogłoszenia.
 9. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
 10. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celem partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem.

 

 Ocena ofert[1]

 1. Opis koncepcji udziału w Projekcie i deklaracja ilości zrekrutowanych dzieci po stornie Partnera (0-10 pkt);
 2. Zgodność z celem partnerstwa ( 0 – 5 pkt);
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. (0-5 pkt.);
 4. Wkład w realizację celu partnerstwa, w tym:

 

Termin składania ofert:

07.12.2017 r. do godz. 16.00

 

VII. Sposób i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera” osobiście lub za pomocą poczty/kuriera na adres:

Nasza Klinika sp. z o. o., ul. Dmowskiego 39 05-850 Ożarów Mazowiecki

 1. Oferty składane osobiście przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach     9.00-16.00
 2. Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem liczy się data wpływu do siedziby firmy.

 

Uwagi:

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej firmy Nasza Klinika sp. z o. o.
 2. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 3. W przypadku złożenia oferty po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 4. Kandydat na Partnera może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.
 5. Oferta oraz wszystkie dokumenty do oferty powinny być podpisane przez osobę albo osoby upoważnioną/ne do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 6. Na etapie przygotowania Projektu zadaniem partnera będzie udział w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
 7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu Konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy realizacji projektu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Nasza Klinika sp. z o. o. dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Oferty należy sporządzić w języku polskim w formie wydruku komputerowego.
 

[1] Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.