Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Bezpłatne zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Naszej Klinice!

W październiku 2013r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie „w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.” Na mocy tego rozporządzenia placówki oświatowe publiczne jak i niepubliczne mogą organizować pomoc dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzicom. Pomoc ta polega na szczegółowej diagnozie rozwoju dziecka, opracowaniu i realizowaniu programu terapii, analizowaniu postępów i skuteczności podjętych środków terapeutycznych oraz konsultacji dla rodziców. Taka pomoc jest realizowana dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. O tej formie wsparcia mówimy w skrócie: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU.

W naszej poradni zajęcia organizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju są bezpłatne i mają na celu pobudzenie psychoruchowe, społeczne i poznawcze, oraz wyrównywanie dysfunkcji lub opóźnień w  niektórych sferach rozwoju. Zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka. Wymiar godzin określony jest przepisami i wynosi w naszej poradni 4-5 godzin w miesiącu.

Jesteśmy placówką kompleksową. Oznacza to, że dziecko zakwalifikowane  na zajęcia WWR, otrzyma od nas wszechstronną pomoc, obejmującą całe spektrum rozwojowe dziecka, zarówno od strony motorycznej (rehabilitacja ruchowa, terapia manualna) jak i psychicznej (terapia pedagogiczna, psychologiczna, integracja sensoryczna, terapia logopedyczna).

W jaki sposób zakwalifikować dziecko do programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w naszej poradni jest dostarczenie przez rodziców lub opiekunów prawnych dwóch dokumentów:

•  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

•  wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania -  od marca 2017 r, wydają wyłącznie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poniżej znajduje się wniosek, którego wypełnienie jest niezbędnym krokiem do wpisania się na listę chętnych. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami liczy się kolejność zgłoszeń.

Co obejmuje wczesne wspomaganie?

Najważniejsze etapy wczesnego wspomagania rozwoju to:

Dla kogo przeznaczone jest wczesne wspomaganie?

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności:

Wczesne wspomaganie musi uwzględniać również środowisko rodzinne dziecka. Celem działań angażujących rodziców jest przede wszystkim wymiana informacji o stanie dziecka, wskazanie mocnych stron i deficytów dziecka i aktywne ich włączenie w proces rewalidacji, ale także udzielenie rodzicom wsparcia – fachowego i emocjonalnego, oraz umocnienie ich w rodzicielskich kompetencjach.
Planując działania z rodziną uwzględniamy jej możliwości i poziom gotowości do współpracy.

Co wyróżnia zajęcia WWR, prowadzone przez „NASZĄ KLINIKĘ”?

1.      Potrzeby każdego dziecka traktowane są u nas ze szczególną uwagą, bez pośpiechu. Osoby, które współpracują z nami od lat, podkreślają, że w naszej Poradni szczególnie cenią sobie kameralną, domową atmosferę.

2.      Na każdym etapie planowania i realizacji wsparcia dla dziecka, Rodzice/ Opiekunowie zaproszeni są do czynnego uczestnictwa w naszych działaniach. Rodzice/ Opiekunowie mogą brać udział w zajęciach dziecka (o ile wskazują na to jego potrzeby rozwojowe) po to, by uczyć się nowych sposobów zabawy z dzieckiem w domu.

3.      Dodatkowo, Rodzice/ Opiekunowie mogą na własny wniosek korzystać u nas z oferty zajęć wspomagających, skierowanych bezpośrednio do nich (poradnictwo, zajęcia instruktażowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, terapia rodzin).

4.      Oferujemy elastyczne, dostosowane do potrzeb Rodziców godziny spotkań – regularnie gromadzimy informacje, dotyczące preferowanych przez Państwa pór zajęć i – zależnie od zakresu Państwa dostępności – dążymy do organizowania terapii we wskazanych zakresach godzin.

5.      Pracuje u nas grono wyspecjalizowanych, sprawdzonych terapeutów. Zatrudniamy wyłącznie osoby, posiadające specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka.

6.      Wszyscy specjaliści dostępni są w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z kilku instytucji jednocześnie. Każde z dzieci, niezależnie od tego, jakiego rodzaju terapię realizuje w naszej Poradni, ma przypisany zespół specjalistów złożony z pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty/ terapeuty SI, psychologa dziecięcego .Specjaliści ci w trakcie regularnych spotkań zespołów wczesnego wspomagania stale wymieniają między sobą informacje, aby w sposób holistyczny i zintegrowany wspierać rozwój małych pacjentów.

7.      Opracowujemy dla dziecka indywidualny program wczesnego wspomagania, który jest systematycznie ewaluowany i dostosowywany do potrzeb dziecka i jego rodziny.

8.      Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji bardzo zróżnicowanego zakresu celów diagnostycznych i terapeutycznych. Nasze zaplecze sprzętowe systematycznie się powiększa.

9.      Regularnie poddajemy naszą pracę ewaluacji i kontroli w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Ponadto, podobnie jak każda placówka oświatowa, podlegamy nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty.

10.   W ramach WWR realizujemy:

•  terapię psychologiczną

•  terapię pedagogiczną

•  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

•  terapię pedagogiczną ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

•  terapię logopedyczną

•  terapię behawioralną

•  terapię SI (integracja sensoryczna)

•  rehabilitację ruchową (w tym rehabilitacja niemowląt i wcześniaków NDT Bobath i metodą Vojty)

•  terapię manualną

•  terapię ręki

•  gimnastykę korekcyjną

•  trening umiejętności społecznych

         Jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko nie rozwija się prawidłowo, jest z grupy ryzyka ciążowo - porodowego, ma zdiagnozowane dysfunkcje rozwojowe, macie wątpliwości czy rozwój motoryczny, mowy, czy umysłowy przebiega prawidłowo skontaktujcie się z Nami.

         Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia objęcie bezpłatną specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących objawów do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Praktycznie w naszej opiece pozostają niemowlaki, wcześniaki od 1 miesiąca życia. Po zdiagnozowaniu dziecka możliwe jest opracowanie i wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego indywidualnie dostosowanego do możliwości i potrzeb dziecka.

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. Celem wczesnego wspomagania jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie lub skorygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości. Brak wczesnego oddziaływania może opóźnić, utrudnić lub uniemożliwić prawidłowy rozwój dziecka.

ZAPISY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA W 2018r. JUŻ TRWAJĄ!

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny. Diagnoza a program.

 

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.